O nakládání s osobními údaji uživatelů
V Místní knihovně v Černilově

Místní knihovna v Černilově (dále jen knihovna) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Účelem zpracování a správy osobních údajů o uživatelích knihovny je:

  • Přesná identifikace uživatele jako nezbytný předpoklad poskytování výpůjčních služeb a ochrany majetku spravovaného knihovnou
  • Statistická analýza vzdělanostní skladby uživatelů, sloužící profilaci knihovních fondů

Základním dokumentem, který písemně stvrzuje smluvní vztah mezi uživatelem a knihovnou je přihláška. Uživatel na ní uvádí svoje osobní údaje a podpisem se zavazuje dodržovat knihovní řád. Zároveň dává souhlas s tím, že knihovna bude svěřené osobní údaje využívat k výše uvedeným účelům. Za nezletilé uživatele podepisují přihlášku rodiče.

Knihovna je povinna zpracovávat pouze pravdivé, přesné a ověřené osobní údaje. Jedná se o:

  • Příjmení a jméno
  • Datum narození
  • Adresa místa trvalého pobytu, adresa místa pobytu, které není s místem trvalého pobytu shodné.

Evidence uživatelů, která obsahuje osobní údaje, je neveřejná a slouží výhradně k interním účelům. Pracovníci knihovny jsou v pracovní smlouvě zavázáni mlčenlivostí o získaných osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru. Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud čtenář neobnoví 2 roky registraci ( a má zároveň vypořádány všechny závazky vůči knihovně), má se členství v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:

  • Originální písemnosti (přihlášky čtenáře) jsou fyzicky zlikvidovány podle Skartačního řádu Obecního úřadu v Černilově.
  • Údaje v počítačové databázi jsou vymazány.